Rejestracja spółek w Wielkiej Brytanii

Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Ile czasu trwa rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii?

Spółka jest rejestrowana zwykle w ciągu ok. 6 godzin roboczych od złożenia zlecenia. Jeśli zlecenie zostaje złożone pod koniec dnia lub w dzień wolny od pracy, spółka zostaje zarejestrowana w następnym dniu robczym.

Jakie są korzyści ze spółki w Wielkiej Brytanii?
Korzyści z posiadania spółki w Wielkiej Brytanii zależą od indywidualnej sytuacji. Do najważniejszych możliwych 
korzyści należą:

 - możliwość występowania wobec klientów jako podmiot brytyjski

- możliwość skorzystania z dużej kwoty wolnej od podatku

- możliwość zmniejszenia obciążeń z tytułu podatku VAT

 - możliwość ucieczki przed opresyjnym polskim systemem fiskalnym i biurokracją

- możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS
Czy mając spółkę w Wlk. Brytanii dostanę brytyjską emeryturę?

Prawo do ubezpieczenia emerytalnego nie ma bezpośredniego związku z miejscem, rejestracji firmy lecz z krajem, w którym faktycznie wykonywana jest praca. Jeśli dana osoba ma zarejestrowaną działalność w Polsce a oprócz tego pracuje "na etacie" w Wlk. Brytanii to podlega brytyjskim przepisom emerytalnym pod warunkiem, że praca w Wlk. Brytanii jest faktycznie tak wykonywana. W przypadku osób zatrudnionych w charakterze dyrektora oznacza to konieczność przyjeżdżania do Wlk. Brytanii np. w celu brania udziału w posiedzeniach zarządu.


Jeśli dana osoba pracuje "na etcie" dwóch krajach, to normalnie podlega ubezpieczeniu społecznemu w kraju, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania, chyba że praca jest wykonywana przede wszystkim w drugim kraju.

Czy mogę przenieść firmę do Anglii a działalność prowadzić w Polsce?
Niestety nie jest to takie proste. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 
pomiędzy Polską a Wielką Brytanią spółka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje
się jej „miejsce faktycznego zarządu”, czyli miejsce, w którym najwyższa rangą osoba lub
grupa osób (np. zarząd) podejmuje w istocie kluczowe decyzje zarządcze i handlowe
niezbędne dla działalności spółki.

Miejsce zarządu może jednak znajdować się w Wlk. Brytanii nawet jeśli dyrektorzy spółki nie 
mieszkają w Wlk. Brytanii i nie przyjeżdżają tu. Może to mieć na przykład miejsce w sytuacji
gdy dyrektorzy biorą udział w posiedzeniu zarządu za pomocą skype lub telefonicznie.
Wówczas wystarczy, że jeden z dyrektorów znajduje się w miejscu posiedzenia zarządu.

Jeśli miejsce zarządu znajduje się w w Wlk. Brytanii a działalność spółki jest prowadzona w 
Polsce to może pojawić się sytuacja, że w Polsce znajduje się zakład spółki. Zakład podlega
polskim przepisom podatkowo-księgowym a jego zyski podlegają opodatkowaniu w Polsce.
Co to jest rezydencja spółki i zakład?
Spółka jest rezydentem podatkowym kraju, w którym podlega opodatkowaniu z
całości uzyskiwanych dochodów, z uwzględnieniem umówi o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz regulacji wewnętrznych.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią 
spółka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się jej „miejsce faktycznego
zarządu”, czyli miejsce, w którym najwyższa rangą osoba lubgrupa osób (np. zarząd)
podejmuje w istocie kluczowe decyzje zarządcze i handlowe niezbędne dla działalności spółki.

Może powstać sytuacja, że spółka jest rezydentem podatkowym w Wlk. Brytanii
nawetjeśli dyrektorzy spółki nie mieszkają w Wlk. Brytanii i nie przyjeżdżają tu. Może to
mieć na przykład miejsce w sytuacji gdy nie można wyznaczyć miejsca zarządu. Wówczas
na mocy brytyjskich regulacji wewnętrznych spółka jest rezydentem brytyjskim. Innym
przykładem jest sytuacja gdy dyrektorzy biorą udział w posiedzeniu zarządu za pomocą skype
lub telefonicznie. Wówczas wystarczy, że jeden z dyrektorów znajduje się w miejscu
posiedzenia zarządu.
Więcej informacji na temat rezydencji podatkowej znajdziesz TUTAJ.

Natomiast zakład jest to stała placówka poprzez którą prowadzona jest działalność spółki.
Zakładem spółki brytyjskiej w Polsce
może być na przykład siedziba zarządu, filia, biuro,
fabryka, warsztat a także każde miejsce wydobycia surowców
naturalnych.
Zakładem jest także plac budowy jeśli prace budowlane trwają dłużej niż 12 miesięcy.

Zakładem nie jest placówka utrzymywana wyłącznie w celach przygotowawczych lub
pomocniczych, takich jak składowanie lub dostawa towarów, zakup towarów czy zbieranie
informacji.
Co istotne jako zakład spółki traktowana jest każda osoba, która działa w imieniu
spółki oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu
spółki, chyba że wykonywane czynności ograniczają się do rodzajów działalności o
charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Zyski uzyskane przez zakład są opodatkowywane w kraju, w którym zakład się znajduje 
zarejestrowana jest spółka.


Oddział spółki brytyjskiej zarejestrowany w Polsce jest zwykle jej zakładem.

Ile wynosi składka "ZUS" w Wlk. Brytanii?

 

W Wlk. Brytanii nie każdy pracownik lub osoba samozatrudniona musi płacić składki. Obowiązkiem płacenia składek objęte są osoby zarabiające powyżej kwoty wolnej od składek. Limit ten zmienia się co roku. W roku podatkowym 2015/16 wynosi ok 8060 funtów rocznie w przypadku zatrudnionych dyrektorów spółek oraz 5965 funtów w przypadku samozatrudnionych. W przypadku pracowników najemnych składki naliczane są na podstawie wysokości wypłat tygodniowych/miesięcznych przy wypłatach powyżej kwoty 672 funtów miesięcznie.

 

W przypadku dyrektorów i pracowników najemnych ubezpieczeniem emerytalnym objęte są osoby zarabiające powyżej tzw. lower earnings limit (obecnie 486 funtów miesięcznie), nawet jeśli składki nie są faktycznie odprowadzane. Powyżej kwoty wolnej dyrektorzy i pracownicy płacą 13,8 procent dochodu ze strony pracodawcy oraz 12 procent ze strony dyrektora/pracownika.

 

Osoby samozatrudnione płacą obecnie stałą składkę w wysokości 2,80 funta tygodniowo a oprócz tego 9 procent zysku powyżej kwoty 8060 funtów rocznie.

 

Czy mogę być dyrektorem spółki w Wlk. Brytanii mieszkając w Polsce?

Dyrektorzy spółki brytyjskiej mogą mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Należy jednak pamiętać, że:

 

- spółka jest rezydentem podatkowym kraju, w którym jest zarządzana. Na przykład fakt, że jedyny dyrektor spółki mieszka w Polsce może wskazywać (aczkolwiek nie musi), że spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Może także wskazywać, że spółka ma zakład w Polsce

 

- aby dyrektor spółki mógł legalnie pobierać wynagrodzenie ze spółki w ramach umowy o pracę powinien wykonywać czynności objęte umową na terenie Wlk. Brytanii

Czy dochody ze spółki w Anglii są opodatkowane w Polsce?

Wynagrodzenia dyrektorów spółek są zwolnione z opodatkowania w Polsce na mocy konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią.

 

Dywidendy uzyskiwane ze spółki w Wielkiej Brytanii są opodatkowywane w Polsce.

Jakie raporty i rozliczenia musi składać spółka?

Każda spółka musi co roku składać do rejestru spółek (Companies House) sprawozdanie finansow (w ciągu 9 miesięcy po zakoczeniu roku księgowego) oraz raport roczny (annual return). Spółki, które prowadzą działalność muszą składać także rozliczenie podatkowe do urzędu podatkowego (HM Revenue and Customs).

 

Spółki, które są zarejestrowane jako pracodawca muszą składać deklaracje wypłat przy dokonaniu każdej wypłaty, normalnie przed lub w dniu dokonania wypłaty dla pracownika/dyrektora.

 

Kwartalne lub miesięczne rozliczenia muszą składać firmy zarejestrowana dla celów VAT a dokonujące sprzedaży do innych krajów EU także deklaracje ECSL.

Czy mogę założyć konto bankowe spółki bez przyjazdu do Wielkiej Brytanii?

Istnieje możliwość założenia konta w brytyjskim banku w drodze korespondencyjnej. Jednak jest to procedura czasochłonna. Bank może także odmówić założenia konta. Do otworzenia konta tą drogą konieczne są kopie dokumentów tożsamości potwierdzone przez notariusza lub w polskim oddziale banku.

 

Czy mogę założyć konto bankowe dla spółki w Polsce?

Wiele banków oferuje możliwość otworzenia konta bankowego dla spółki zagranicznej. Do otworzenia konta potrzebny jest certyfikat potwierdzający prawo reprezentacji oraz apostille, czyli dokument wystawiony przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający, że dany dokument może być stosowany w innych krajach.

Czy moja spółka może mieć numer VAT/europejski NIP?

Normalnie krajem właściwym dla rejestracji VAT jest kraj, w którym znajduje się miejsce sprzedaży, zwykle jest to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsce prowadzenia działalności może się znajdować w innym kraju niż miejsce rejestracji czy siedziba spółki. Tym samym jeśli sprzedaż odbywa się z Polski to w Polsce zwykle powstaje obowiązek rejestracji VAT. Nie można normalnie zarejestrować dla celów VAT i uzyskać NIP EU dla firmy, która nie prowadzi działalności w Wlk. Brytanii, nawet jeśli jest tu utworzona i zarejestrowana w Companies House.

 

Obowiązek rejestracji VAT w innym kraju, niż ten w którym jest normalnie prowadzona działalność może nastąpić natomiast na przykład przy:

 

- sprzedaży na odległość towarów lub usług elektronicznych

- przy świadczeniu usług związanych z ziemią, np. usług budowlanych

Czy dyrektor spółki musi mieć National Insurance Number?

 

Dyrektor spółki nie musi mieć National Insurance Number by pełnić swoją funkcję. Nie musi mieć także NIN by być zatrudnionym w spółce. Natomiast co najmniej jeden z dyrektorów w spółce musi mieć NIN aby spółka mogła zostać zarejestrowana jako pracodawca i mogła zatrudnić innych dyrektorów/pracowników.

 

Poza tym NIN jest niezbędny do posiadania indywidualnego konta emerytalnego, uzyskania praw emerytalnych oraz w praktyce do ewentualnego uzyskania certyfikatu A1 oraz zwolnienia z ZUS w Polsce.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Wlk. Brytanii?

Kwota wolna od podatku zmienia się co roku. W roku podatkowym 2015/16 wynosi 10,600 funtów rocznie. Oprócz kwoty wolnej od podatku istnieje także kwota wolna od składek National Insurance. Obecnie wynosi ona 8060 funtów. W praktyce oznacza to, że dyrektor spółki zarabiający poniżej tej kwoty nie płaci żadnych podatków ani składek.

W przypadku pracowników najemnych kwota wolna od składek zależy od wypłaty w danym tygodniu/miesiącu i wynosi 155 funtów tygodniowo lub 672 funtów miesięcznie.

Co to jest Employment Allowance?

Employment Allowance to ulga podatkowa dla małych pracodawców. Polega ona na tym, że pierwsze 2000 funtów National Insurance ze strony pracodawcy jest anulowane. W praktyce oznacza to, że pracodawca odlicza jedynie z wypłat pracownika/dyrektora jedynie podatek dochodowy oraz 12 proc. NI ze strony pracownika, w sumie koszty pracy wynoszą więc 32 procent powyżej kwoty wolnej od podatku. Pierwsze 672 funty wypłaty miesięcznie nie są opodatkowane wcale.

 

Kiedy można uzyskać zwolnienie z ZUS w Polsce?

Prawo do zwolnienia ze składek ZUS w Polsce opiera się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzeniu nr 987/2009 dotyczącym wykonywania rozporządzenia nr 883/2004. Zgodnie z zasadą ogólną osoby, do których stosuje się rozporządzenie 883/2004, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.Zgodnie z powyższymi regulacjami osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.


Jeśli dana osoba pracuje "na etacie" dwóch krajach, to normalnie podlega ubezpieczeniu społecznemu w kraju, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania, chyba że praca jest wykonywana przede wszystkim w drugim kraju.

 

W celu określenia, czy znaczna część pracy danego pracownika jest wykonywana w państwie członkowskim, należy uwzględnić czas pracy i/lub wynagrodzenie.

 

Jeżeli w trakcie przeprowadzania ogólnej oceny okaże się, że dana osoba przez co najmniej 25% czasu swojej pracy pracuje w państwie członkowskim, w którym ma swoje miejsce zamieszkania, i/lub że zarabia co najmniej 25 % swojego wynagrodzenia w państwie członkowskim, w którym ma swoje miejsce zamieszkania, będzie to wskazywało, że znaczna część pracy tej osoby jest wykonywana w tym państwie członkowskim.

 

Prawo do ubezpieczenia emerytalnego nie ma bezpośredniego związku z miejscem rejestracji firmy w której dana osoba jest zatrudniona lecz z krajem, w którym faktycznie wykonywana jest praca. Jeśli dana osoba ma zarejestrowaną działalność w Polsce a oprócz tego pracuje "na etacie" w Wlk. Brytanii to podlega brytyjskim przepisom emerytalnym pod warunkiem, że praca w Wlk. Brytanii jest faktycznie tam wykonywana. Jeśli praca w Wlk. Brytanii nie jest faktycznie wykonywana osoba taka nie będzie traktowana jako pracująca w dwóch krajach.


W celu uzyskania ustalenia w którym dana osoba podlega ubezpieczeniu należy zwrócić się do odpowiedniego organu kraju zamieszkania. W przypadku mieszkańców polski do ZUS.

Czy mogę zarejestrować samozatrudnienie w UK mieszkając w Polsce?

Samozatrudnienie w Wlk. Brytanii można zarejestrować w sytuacji jeśli jest ono tam faktycznie wykonywane. W praktyce oznacza to, że dana osoba musi jeździć do Wlk. Brytanii w celu świadczenia usług. Jeśli dana osoba będzie jednocześnie wykonywała działalność w Polsce to będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, chyba że jedynie nieznaczna cześć działalności będzie wykonywana  w Polsce.

 

W celu określenia, czy znaczna część pracy jest wykonywana w danym państwie członkowskim, należy uwzględnić następujące kryteria orientacyjne:

  • obrót,
  • czas pracy,
  • liczba świadczonych usług,
  • dochód.

W ramach ogólnej oceny, spełnienie powyższych kryteriów w proporcji mniejszej niż 25% tych kryteriów wskazuje, że znaczna część pracy nie jest wykonywana w danym państwie członkowskim.

Co jest bardziej korzystne - spółka ltd czy samozatrudnienie

W przypadku osób, które są brytyjskimi rezydentami podatkowymi bardziej krozystnym rozwiązaniem jest spółka ltd. Główne zalety spółki to odrębna osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność właścicieli oraz niższe opodatkowanie - 20 procent zamiast 29 procent w przypadku samozatrudnienia.

 

W przypadku osób mieszkających na stałe w Polsce spółka jest jedynym możliwym rozwiązaniem jeśli nie wykonują działalności na terenie Wlk. Brytanii. Należy pamiętać, że dywidendy są dodatkowo opodatkowane w kraju zamieszkania odbiorcy dywidendy, w związku z tym w przypadku mieszkańców polski należy rozważyć inne niż dywidendy sposoby wypłacania zysku ze spółki.

copyright © 2006-2022 Brytania Ltd Regulamin korzystania ze strony