Rejestracja spółek w Wielkiej Brytanii

Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Regulamin strony internetowej

 

Strona internetowa firma-anglia.pl stanowi własność spółki Brytania Ltd, zarejestrowanej w Anglii i Walii z numerem 05400215 pod adresem 220c Blythe Road, London W14 0HH

§ 1. Definicje

 

Niniejsze sformułowania zastosowane w Regulaminie należy rozumieć tak jak podano poniżej, chyba że w treści wskazano inaczej:

 

 1. Strona internetowa oznacza stronę firma-anglia.pl

 

 1. Spółka oznacza spółkę Brytania Ltd.

 

 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument.

 

 1. Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony.

 

 1. Usługi oznaczają usługi świadczone przez spółkę Brytania Ltd.

 

 1. Podmioty powiązane – oznacza spółki zależne oraz podwykonawców spółki Brytania Ltd.

 

 1. Klient oznacza wszelkie osoby korzystające z usług oferowanych lub/i realizowanych poprzez stronę firma-anglia.pl, przez spółkę Brytania Ltd, oraz podmioty powiązane.

 

§ 2. Własność intelektualna

 

 1. Zawartość strony internetowej w tym teksty, a także autorskie rozwiązania techniczne oraz autorskie elementy wzoru graficznego stanowią własność firm Brytania Ltd i podlegają ochronie prawno-autorskiej.

 

 1. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Użytkownicy strony mogą reprodukować artykuły i teksty umieszczone na tej stronie internetowej dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych, jednak muszą spełnić następujące warunki:


a) Podać pod artykułem, tekstem lub fragmentem artykułu, źródło oraz link internetowy (w przypadku publikacji w internecie), lub adres internetowy (w innych przypadkach). Nazwa firmy musi być podana wyraźną czcionką w widocznym miejscu pod reprodukowanym artykułem, tekstem lub fragmentem.


b) Poinformować firmę Brytania Ltd emailowo, faxem lub listownie o fakcie reprodukowania artykułu, tekstu lub fragmentu.

 

 1. W przypadku reprodukowania artykułu lub innego tekstu pochodzącego ze strony firma-anglia.pl bez podania źródła i linku (lub adresu internetowego) firma Brytania Ltd rezerwuje sobie prawo do żądania opłacenia licencji w wysokosci 50 pensów za słowo. Dodatkowo firma Brytania Ltd rezerwuje sobie prawo żądania odszkodowania za złamanie praw autorskich.

 

§ 3. Informacje zawarte na stronie internetowej

 

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność prezentowanych na stronie internetowej informacji.

 

 1. Informacje podane na stronie internetowej mają na celu jedynie ogólne funkcje informacyjne. Nie mogą być traktowane jako doradztwo prawne, księgowe lub podatkowe. We własnym interesie osoby korzystające ze strony powinny uzyskać niezależną poradę u odpowiednio wykwalifikowanego doradcy.

 

 1. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Spółka nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika, które mogą wynikać z wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej.

 

§ 4. Ochrona prywatności i danych osobowych

 

 1. Spółka chroni prywatność i dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz przestrzega zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 (Data Protection Act 1998).

 

 1. Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe, które Użytkownik przesyła za pomocą formularza kontaktowego.

 

 1. Spółka wykorzystuje numery IP i inne dane pozostawione przez Użytkownika w czasie przeglądania zawartości strony jedynie do celów statystycznych.

 

 1. Spółka zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania stronom trzecim (innym niż podmioty powiązane ze spółką Brytania Ltd) przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej danych osobowych Użytkowników.

 

 1. Korzystając ze strony internetowej i/lub ujawniając swoje dane za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Brytania Ltd oraz podmioty powiązane.

 

 1. Spółka zaprzestanie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika na jego prośbę przedstawioną w formie pisemnej.

 

 1. Spółka zapewnia Użytkownikowi prawo do informacji na temat jego danych osobowych przechowywanych przez spółkę.

 

§ 5. Zamawianie i realizacja usług

 

 1. Każde zamówienie złożone przez stronę internetową stanowi ofertę w rozumieniu prawa angielskiego. Spółka może odmówić zaakceptowania oferty i odstąpić od realizacji jakiejkolwiek usługi zamówionej przez stronę internetową w każdym momencie i bez podania przyczyny.

 

 1. Obowiązkiem Klienta zamawiającego usługę poprzez stronę internetową jest upewnienie się, że przeczytał i zrozumiał Regulamin strony internetowej, oraz że rozumie wszelkie konsekwencje wynikające z wybrania danej usługi.

 

 1. Na stronie internetowej Spółka oferuje szereg usług, których realizacja odbywa się za pomocą różnych środków.

 

 1. Niektóre usługi mogą być uważane za zrealizowane automatycznie w momencie zaakceptowania zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 1. Realizacji innych dokonują pracownicy Spółki lub podmioty powiązane w późniejszym terminie.

 

 1. Do realizacji usług Spółka lub podmioty powiązane mogą używać różnych narzędzi lub rozwiązań technicznych, zarówno opracowanych przez Spółkę lub podmioty powiązane, jak i innych.

 

§ 6. Odpowiedzialność Spółki za realizację usług i funkcjonowanie strony internetowej

 

 1. Spółka rezerwuje sobie prawo do realizacji usług zamówionych przez stronę internetową w rozsądnym i realistycznym terminie. Czas realizacji usług będzie odzwierciedlał takie czynniki jak dni wolne od pracy, konieczność weryfikacji danych dostarczonych przez Klienta, dostępność środków niezbędnych do realizacji usług, dostępność oraz możliwości personelu wewnętrznego Spółki i podmiotów powiązanych.

 

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z opóźnienia lub niewywiązania się przez Spółkę z realizacji zamówionych przez stronę internetową usług, jeśli takie opóźnienie lub niewywiązanie się wynika z czynników niezależnych od Spółki.

 

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z opóźnienia lub niewywiązania się przez Spółkę z realizacji zamówionych przez stronę internetową usług, jeśli takie opóźnienie lub niewywiązanie się wynika z uzasadnionych wątpliwości, które mogą mieć pracownicy Spółki lub podmioty powiązane realizujący zamówione usługi, co do zgodności działań Klienta z prawem Wielkiej Brytanii lub Polski. Jeżeli działania podejmowane przez Klienta wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości co do ich zgodności z prawem Wielkiej Brytanii lub Polski, Spółka może odstąpić od realizacji wykonywanych usług bez podania przyczyny. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o fakcie odstąpienia od realizacji usługi, o ile jest to możliwe.

 

 1. Spółka nie udziela gwarancji odnośnie prawidłowości funkcjonowania strony internetowej oraz świadczonych usług - w tym jakości, prawidłowości, zgodności z wymaganiami lub celami Klienta oraz kwestii bezpieczeństwa.

 

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność wobec Klientów korzystających ze strony internetowej oraz usług świadczonych przez Spółkę, a także innych podmiotów, wynikająca z takich czynników jak zaniedbanie, złamanie warunków, naruszenie dóbr i innych jest ograniczona do maksimum przewidzianego przez prawo.

 

 1. Spółka nie gwarantuje, że funkcjonowanie strony internetowej będzie pozbawione błędów oraz innych czynników, które mogą okazać się niekorzystne dla Użytkowników i Klientów.

 

 1. Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość innych stron internetowych, z których prowadzą linki do strony firma-anglia.pl, oraz do których prowadzą linki ze strony firma-anglia.pl.

 

§ 7. Odnawianie usług abonamentowych

 

 1. Wszelkie usługi dostarczane przez Spółkę na czas określony ulegają automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres o tej samej długości co przewidziany w oryginalnej umowie.

 

 1. Klient może zrezygnować z kontynuacji korzystania z usługi, o ile wyrazi takie życzenie na piśmie, na co najmniej 30 dni przed datą końca okresu trwania usługi. Jeśli takie życzenie nie zostanie wyrażone przez Klienta, spółka będzie domagać się od Klienta płatności za kolejny okres obowiązywania umowy.

 

§ 8. Usługa adresu rejestracji (registered address service)

 

 1. Prawo wymaga aby każda spółka zarejestrowana na terenie Anglii i Walii miała tu adres rejestracji (registered address). Musi to być prawdziwy adres i miejsce istniejące fizycznie, w którym spółka będzie mogła odbierać kierowane do niej dokumenty z Companies House. Adres rejestracji może być innym adresem niż adres faktycznego prowadzenia działalności. Usługa adresu rejestracji dostarczana poprzez stronę internetową odnosi się wyłącznie do adresu rejestracji (registered address) w rozumieniu Companies House Act z 2006 roku.

 

 1. Spółki korzystające z usługi adresu rejestracji, ich dyrektorzy oraz inne osoby w ich imieniu, nie mogą traktować adresu rejestracji dostarczonego przez spółkę Brytania Ltd i podmioty powiązane jako adresu prowadzenia działalności, ani informować klientów, instytucji oraz innych podmiotów, że jest to ich adres prowadzenia działalności.

 

 1. Spółki korzystające z usługi adresu rejestracji nie mogą też traktować adresu rejestracji dostarczonego przez spółkę Brytania Ltd i podmioty powiązane jako adresu do korespondencji ani informować klientów, instytucji oraz innych podmiotów, że jest to ich adres korespondencyjny, chyba że wykupiły usługę adresu korespondencyjnego.

 

 1. Usługa adresu rejestracji jest dostarczana na okres jednego roku od momentu powiadomienia Companies House, że jest to adres rejestracji spółki i automatycznie odnawiana po upływie tego okresu.

 

§ 9. Usługa adresu korespondencyjnego

 

 1. W przypadku wykupienia przez Klienta usługi adresu korespondencyjnego spółki, Klient może traktować adres dostarczony przez spółkę Brytania Ltd i podmioty powiązane jako adres do korespondencji oraz informować klientów, instytucje oraz inne podmioty, że jest to adres korespondencyjny spółki.

 

 1. W ramach dostarczania usługi adresu korespondencyjnego spółka Brytania Ltd lub podmiot powiązany będzie akceptował i przechowywał korespondencję kierowaną do spółki do czasu odebrania jej przez dyrektorów lub inne osoby uprawnione.

 

 1. Na życzenie Klienta spółka Brytania Ltd lub podmiot powiązany może otwierać i czytać korespondencję.

 

 1. Jeśli taki jest wymóg Klienta, spółka może odsyłać korespondencję nieprzekraczającą wymiarów koperty 162 na 229 milimetrów i 100 gramów wagi na inny adres za opłatą równą kosztowi opłaty pocztowej lub kurierskiej nie częściej niż 12 razy w roku.

 

 1. W przypadku cięższej korespondencji lub gdy Klient wymaga odsyłania korespondencji w większym zakresie usługa będzie świadczona za dodatkową opłatą wg cennika lub zgodnie z ustaleniami.

 

 1. Usługa adresu korespondencyjnego jest dostarczana na okres jednego roku od zaakceptowania zlecenia przez spółkę Brytania Ltd i automatycznie odnawiana po upływie tego okresu.

 

§ 10. Usługa adresu serwisowego dyrektora (service address)

 

 1. Prawo Anglii i Walii daje możliwość nieumieszczenia faktycznego adresu zamieszkania dyrektora spółki, poprzez umieszczenie tylko adresu serwisowego dla kontaktów z Companies House. Usługa adresu serwisowego dostarczana poprzez stronę internetową odnosi się wyłącznie do adresu serwisowego (service address) w rozumieniu Companies House Act z 2006 roku. Dyrektorzy spółek korzystający z usługi adresu serwisowego, lub inne osoby w ich imieniu, nie mogą traktować adresu serwisowego dostarczonego przez spółkę Brytania Ltd i podmioty powiązane jako adresu zamieszkania lub pobytu dyrektora, ani jako adresu do korespondencji, ani informować klientów, instytucji oraz innych podmiotów, że jest to adres zamieszkania, pobytu dyrektora lub adres do korespondencji.

 

 1. Usługa adresu serwisowego jest dostarczana na okres jednego roku od momentu powiadomienia Companies House, że jest to adres rejestracji spółki i automatycznie odnawiana po upływie tego okresu.

 

§ 11. Zaprzestanie funkcjonowania strony internetowej

 

 1. Spółka może zawiesić funkcjonowanie strony internetowej lub usunąć ją całkowicie w każdym momencie i bez podania przyczyn.

 

§ 12. Potwierdzenie tożsamości i adresu

 

 1. Spółka może zażądać od Klienta dostarczenia dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz adres, jeśli jest to wymagane przez prawo do realizacji usługi.


§ 13. Uaktualnianie Regulaminu i zawartości strony internetowej

 

 1. Regulamin oraz zawartość strony internetowej (w tym ceny usług) są uaktualniane w zakresie i tak często jak to zostanie uznane za konieczne przez spółkę Brytania Ltd.

 

 1. Zapoznawanie się ze zmianami w zawartości regulaminu i strony pozostaje wyłącznie w interesie i obowiązku Użytkowników.


§ 14. Prawo regulujące

 

 1. Spółka Brytania Ltd działa na podstawie prawa Anglii i Walii. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów ze Spółką są sądy angielskie.

 

 

 

 

copyright © 2006-2022 Brytania Ltd Regulamin korzystania ze strony